صندوق رفاه دانشجویی - دانشگاه ملایر » راهنمای تلفن

آدرس:

ملایر:         کیلومتر 4 جاده اراک   -   پردیس دانشگاه ملایر  -    سازمان مرکزی دانشگاه     -                  اداره رفاه و خدمات دانشجویی


                                       2355448 - 0813   :   TEL

                     E-MAIL:    info@refah-malayeru.ir