اخبار و اطلاعيه ها

نحوه ارسال فرمهای وام تحصیلی دکتری

نحوه ارسال فرمهای وام تحصیلی دکتری

دانشجویان دکتری متقاضی وام تحصیلی تا تاریخ 1399/02/25 فرصت دارند فرم های تکمیل شده 1 و 2 را به آدرس پست الکترونیکی refah@malayeru.ac.ir ارسال نمایند. کلیه فرمها در صفحه 7 اخبار و اطلاعیه ها در دسترس می باشد.