اخبار و اطلاعيه ها

زمان ثبت نام وام نیمسال اول 99-98

زمان ثبت نام وام نیمسال اول 99-98

ردیف

نوع وام

شروع

پایان

1

تحصیلی(کارشناسی-کارشناسی ارشد)

98/07/06

98/08/20

2

ضروری-مسکن-ودیعه مسکن-ازدواج-زیارت

98/07/06

98/08/20

3

شهریه

98/07/06

98/08/20

4

تحصیلی ویژه دکتری(صندوق)

98/07/06

98/09/20

5

تحصیلی ویژه دکتری(بانک توسعه تعاون)

98/07/06

98/09/20

6

ضروری ویژه دکتری

98/08/20

98/09/20