اخبار و اطلاعيه ها

اطلاعات تکمیلی دانشجویان سیل زده

اطلاعات تکمیلی دانشجویان سیل زده

گروه یک: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از 70درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.

مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل - گواهی فوت بر اثر سیل اخیر

گروه دو: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین 30 تا 69 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.

مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل - گواهی پزشکی مبنی برمجروحیت بر اثر سیل