اخبار و اطلاعيه ها

وام ضروری ویژه دکتری برای ورودی 95 و ماقبل

وام ضروری ویژه دکتری برای ورودی 95 و ماقبل


صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد در راستای حمایت بیشتر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری به متقاضیان،  وام ضروری ویژه دکتری پرداخت نماید بدین منظور توجه دانشجویان گرامی را به نکات ذیل جلب می نماید:

1-    تکمیل فرم وام ضروری ویژه دکتری و تحویل مستندات مربوطه به منظور بارگـذاری در سیستم جامع اتومـاسیون

2-     دانشجویان واجد شرایط صرفاً یک بار در طول دوره تحصیلی می توانند از این وام بهره مند شوند.

3-    زمان تحویل فرم تکمیل شده از97/03/01 تا 97/03/16به کارشناس اداره رفاه دانشجویان می باشد.

4-    فقط دانشجویانی که در سنوات مجاز هستند در صورت تأیید معاون دانشجویی می توانند از وام مذکور بهره مند گردند.

5-  تحویل فرم ها و مستندات به منزله ثبت نام اولیه است و پرداخت وام پس از تأیید وام از سوی دانشگاه و تأمین اعتبار توسط صندوق رفاه دانشجویان، انجام خواهد شد.