اخبار و اطلاعيه ها

وام ضروری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

وام ضروری  مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

از تاریخ 97/03/01 تا 97/03/16 نسبت به تحویل مدارک لازم به اداره رفاه اقدام نمایید.