اخبار و اطلاعيه ها

قابل توجه دانشجویان وام ویژه دکتری روزانه

قابل توجه دانشجویان وام ویژه دکتری روزانه

 اطلاعيه وام ويژه دكتري بهار ۹۶

۱ تاريخ ثبت نام از 1396/۳/۱۳ لغايت 1396/04/10ميباشد.

۲-وام به دو صورت از طريق صندوق رفاه دانشجويي يا بانك توسعه تعاون قابل دريافت ميباشد (به انتخاب دانشجو)

۳- ثبت نام در سامانه پرتال صندوق رفاه دانشجويان الزامي است

۴ فرم هاي ۱ و ۲ با توجه به درخواست دانشجو از طريق صندوق رفاه يا بانك توسعه متفاوت ميباشد و هر كدام بايد فرم مربوط را امضا و تحويل كارشناس رفاه دانشگاه نمايند.

۵- براي دريافت وام از طريق بانك توسعه تعاون ،شهر و كد بانك همان شهر براي ثبت در فرم ۲ الزامي ميباشد .

۶- درخواست وام از طريق صندوق ماهيانه 600 هزار تومان و فقط ۹ ماه از سال پرداخت ميگردد.

۷- درخواست وام از طريق بانك توسعه تعاون ۷۰۰ هزار تومان و ۱۲ ماه از سال پرداخت ميگردد.

۸- اخرين مهلت براي ثبت نام اينترنتي و تحويل فرم 96/۴/10 ميباشد و لازم بذكر است زمان براي درخواست تمديد نخواهد شد.

فرم هاي مربوط به پرداخت از طريق صندوق(طبق سنوات قبل)

 فرم۱

فرم۲

فرم هاي مربوط به پرداخت از طريق بانك توسعه تعاون

فرم۱

فرم۲