اخبار و اطلاعيه ها

نمونه نامه کسر از حقوق

نمونه نامه کسر از حقوق

متن گواهي كسر حقوق

 

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

بدينوسيله گواهي مي شود خانم / آقاي .............کارمند رسمي وتمام وقت اين اداره بوده و ماهیانه مبلغ................... حقوق دريافت مي كنند و تعهد مي نمايد در صورت عدم پرداخت اقساط خانم/آقاي...............كه ازآن صندوق وام دريافت نموده اند وبا اعلام كتبي ازطرف آن صندوق از حقوق نامبرده كسر و در وجه آن صندوق محترم واريز نمايند

 

                                               امضا و مهر